Shanghai13,831,900
Mumbai13,830,884
Karachi12,991,000